channa

Archive for ספטמבר, 2009|Monthly archive page

חכמה על אומנות הכתיבה

In עברית on ספטמבר 2, 2009 at 5:40 pm

מודעות היא ים עצום, מים ללא גבולות.

מילים הן רק אבקת לוטוס לפצעים קטנים.

הואנג פו

אם ראית נמלה אחת, ציפור אחת, עץ אחת, לא ראיתי את כולם.

אדוורד ווילסון

slak

wisdoms

In כללי on ספטמבר 2, 2009 at 5:25 pm

When you have seen one ant, one bird, one tree, you have not seen them all.

Edward O. Wilson

boom


Read no history: nothing but biography, for that is life without theory.

Benjamin Disraeli

wijsheden

In Nederlands on ספטמבר 2, 2009 at 5:08 pm

Bewustzijn is een geweldige oceaan, water zonder grenzen. Woorden zijn slechts lotuspoeder voor kleine verwondingen.

Huang Po

zee regenbogen

Vrij is de mens als hij op elk ogenblik van zijn leven in staat is zichzelf te volgen.

Rudolf Steiner

Laat de volmaaktheid los; in alles zit een barst.

Zo komt het licht naar binnen.

Louise Penny


licht naar binnen

EXERCISE 2

In English on ספטמבר 2, 2009 at 4:16 pm

Choose an ordinary occurence, something you experience often and other people probably do too. (For example: queuing in the supermarket; awakening and getting up in the morning; having a cup of tea with someone.)

First write down the 'bare facts': what happened, where, when and if applicable with whom; how long did it take.

Now describe how this ordinary occurence differed, even just a little bit, from most earlier times you remember it happening.

Seek the (subtle?) differences not only in the factual circumstance, but also in your own perceptions en feelings during the experience.

If you succeed to express in writing in what way this occurence, although quite ordinary, has also been unique, then you possess the observational skills to make memories interesting both for yourself and for others.

what's the differenceWhat is the difference?

EXERCISE ONE

In English on ספטמבר 2, 2009 at 3:54 pm


Create a visiting card for yourself.

Decide how you would like to present yourself at this moment in your life.

Which name(s) and titles do you want to include?

Which profession / function / role that belongs to you?

Address or e-mail / mobile phone only?

With or without embellishment / drawing / graphical design?

With or without colour(s)?

How large are the letters of each part of your text?

Which atmosphere do you want to create with this card? For example: do you give a lot of information and does it have a 'busy' look or do you keep it minimalistic.

Experiment with different options and consider what will suit you best as you are today.

pleased to meet you...

pleased to meet you...

art by bert menco

www.bertmenco.com

תרגיל 2

In עברית on ספטמבר 2, 2009 at 3:17 pm

זכרון מעניין?!

עליך לבחור אירוע יומיומי, משהו שחווים לעתים מזומנות. (למשל: עמידה בתור לקופה; להתעורר ולקום בבוקר; לשתות עם מישהו כוס קפה או תה.)

כתוב/ כתבי קודם את "העובדות היבשות": מה קרה, היכן, מתי, כמה זמן זה נמשך, מי עוד היה שם.

תאר/' עכשיו איך האירוע הרגיל הזה הפעם בכל זאת היה שונה במקצת מרוב הפעמים הקודמות.

חפש/י את ההבדלים (הדקים?) לא רק בנסיבות העובדתיות, אלא גם בתפיסה שלך וברגשותיך בזמן האירוע.

אם ביכולתך להביע בכתב איך האירוע הזה, למרות היותו שגרתי, בכל זאת היה מיוחד, יש לך את יכולת ההבחנה כדי לתאר זיכרונות בצורה מעניינת, לעצמך ולאחרים.

hevdelimמצא את ההבדלים…

oefening 2

In כללי on ספטמבר 2, 2009 at 3:07 pm

Interessante herinnering ?!

Kies een alledaagse gebeurtenis, iets wat je vaker meemaakt en andere mensen waarschijnlijk ook. (Bijvoorbeeld: in de rij staan bij een kassa; 's ochtends wakker worden en opstaan; een kopje koffie of thee met iemand drinken.)

Schrijf eerst de 'droge feiten' op: wat gebeurde er, waar, wanneer, eventueel met wie, hoe lang duurde het.

Beschrijf nu hoe deze gewone gebeurtenis toch nét even anders was dan de meeste voorgaande keren.

Zoek de (subtiele?) verschillen niet alleen in de feitelijke omstandigheden, maar ook in je eigen waarnemingen en gevoelens tijdens het gebeuren.

Als het je lukt om op te schrijven hoe deze gebeurtenis, hoewel alledaags, toch ook uniek is geweest, heb je de opmerkingsgave om herinneringen boeiend te maken, zowel voor jezelf als voor anderen.

zoek de verschillenzoek de verschillen

תרגיל ראשון: כרטיס ביקור

In עברית on ספטמבר 1, 2009 at 5:40 pm

נא להכיר

תיצור / תצרי לעצמך כרטיס ביקור.

קודם עליך להחליט איך את/ה רוצה להציג את עצמך ברגע זה בחייך.

איזה שם/ שמות תשים על הכרטיס?

איזה מקצוע / תפקיד שאת/ה ממלא/ת?

כתובת או רק מייל / מספר נייד?

עם או בלי קישוט / איור/ עיצוב גראפי?

עם או בלי צבעים?

מה גודל האותיות של כל חלק בטכסט שלך?

מהי האווירה שאת/ה רוצה ליצור עם הכרטיס? למשל: האם יופיע מידע רב והוא נראה 'עסוק', 'דחוס' או שזה יהיה מינימליסטי.

שחק/י עם אפשרויות שונות ובחר/י מה מתאים לך ביותר כפי שאת/ה כעת.

סבתא חנה, אנגליהסבתא חנה, אנגליה

eerste oefening: visitekaartje

In Nederlands on ספטמבר 1, 2009 at 5:21 pm

Maak een visitekaartje voor jezelf.

Besluit hoe je jezelf wilt presenteren op dit moment in je leven.

Welke naam/namen en titels wil je erop zetten?

Welk beroep / functie / rol die je vervult?

Adres of alleen e-mail / mobiel nummer?

Met of zonder versiering / tekening / grafische vormgeving?

Met of zonder kleur(en)

Hoe groot zijn de letters van elk onderdeel van je tekst?

Wat voor sfeer wil je creëren met dit kaartje? Bijvoorbeeld: geef je veel informatie en ziet het er 'druk' uit of maak je het minimalistisch.

Experimenteer met verschillende mogelijkheden en bedenk wat het beste bij je past zoals je nu bent.

poes visitekaartjechanna, poezenmoeder, Tel Aviv

קשר – contact

In English, עברית on ספטמבר 1, 2009 at 11:26 am

You may contact me by email: channa.cune@gmail.com

I will be skype-able only by appointment made through email at: channa27